Εταιρικές Ανακοινώσεις

Σύγκλιση και Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

24.07.2020 Αποφάσεις ΓΣ 24/07/2020, 24/07/2020

01.07.2020 Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση 24/07/2020

01.07.2020 Σχέδιο Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 24/07/2020

10.02.2020 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

20.01.2020 Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 10/02/2020

20.01.2020 Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 10/02/2020

Ανακοινώσεις

24.07.2020 Ανακοίνωση παράτασης διαθεσιμότητας ΚΟΔ

24.07.2020 Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου

15.07.2020 Βιογραφικό υποψηφίου μέλους Επ.Ελέγχου

03.07.2020 Διαπραγματεύσεις για παράταση περιόδου διαθεσιμότητας Κ.Ο.Δ.

01.07.2020 Συνολικός Αριθμός μετοχών

01.07.2020 Δικαιώματα Μειοψηφίας

01.07.2020 Έντυπο Εξουσιοδότησης για την Γενική Συνέλευση

27.06.2020 Έκθεση Αποδοχών

08.04.2020 Υπογραφή Προγράμματος κοινού Ομολογιακού Δανείου

11.02.2020 Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου Χρήσης 2018

11.02.2020 Έκδοση προγράμματος ΚΟΔ

11.02.2020 Αντικατάσταση μέλους Επ.Ελέγχου

20.01.2020 Συνολικός Αριθμός μετοχών

20.01.2020 Έντυπο Εξουσιοδότησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

14.01.2020 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Σύγκλιση και Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

04.06.2008 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

30.06.2008 Αποφάσεις ΓΣ

Ανακοινώσεις

27.10.2008 Γνωστοποίηση Συναλλαγών