Διοίκηση

Διοίκηση - Διεύθυνση της Εταιρίας
Ιωάννης Εμμ. Παΐρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Φωτ. Καμπόλης Αντιπρόεδρος / Μή Εκτελεστικό Μέλος
Δωρίς Δημ. Παΐρη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτα Μπαλτά-Παΐρη Μή Εκτελεστικό Μέλος
Θεοδόσιος Νικ. Αποστολίδης Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αναστ. Παΐρης Μή Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Γρηγ. Γιαμάλογλου Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Δημ. Ζωγράφος Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος