Διοίκηση

Διοίκηση - Διεύθυνση της Εταιρίας
Ιωάννης Εμμ. Παΐρης Πρόεδρος  / Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αναστασίου Παϊρης Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος
Δωρίς Δημ. Παΐρη Μή Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Δημ. Ζωγράφος Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος
Θεοδόσιος Νικ. Αποστολίδης Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος